Projektid ja partnerid PDF Trüki E-mail

Projektid ja koostööpartnerid


Lütseumi juhtkond ja õpetajad tegelevad pidevalt koostööpartnerite otsimisega, kellega koostöö tooks vastastikust kasu ning aitaks lahendada lütseumi ees seisvaid ülesandeid. Kõige tihedamad kontaktid on seni tekkinud järgmiste partneritega:

1. Kultuuri- ja rahvuslikud seltsid Eestis ja välisriikides
Koolimuuseumi "A.S.Puškin. XX. sajand" loomisel organiseeris kooli ja muuseumi juhtkond koostöö Vene Föderatsiooni saatkonna Eestis ning Vene Kultuurifondi Baltimaade osakonnaga. Ühise töö tulemusena on sõlmitud tihedad, vastastikku kasulikud kontaktid muuseumite ja ühingutega, kes tegelevad Puškini pärandi säilitamise ja uurimisega (Puškini maja Peterburis, Puškini muuseum Lätis, Puškini seltsid Moskvas, Leedus ja Lätis). Toimub informatsiooni ja eksponaatide vahetamine, ühine uurimistöö.
Tallinnas asuv Eesti Ajaloomuuseum aitab läbi viia arhiivitööd.
Muuseumi baasil on korraldatud üle 43 rahvusvahelist ja üleriigilist muuseumipedagoogika alast konverentsi ja seminari. Iga aasta viiakse läbi u. 700 ekskursiooni, s.h. eesti õppekeelega koolide õpetajatele ja õpilastele. Eestimaalt pärit Tsarskoje Selo lütseumi vilistlasi puudutavate uurimistööde põhjal (arhiivitöö, kohtumised poeedi järeltulijatega, kodu-uurimine) on muuseumi direktor avaldanud kaks raamatut ning üle kümne artikli rahvusvahelises perioodikas.
Muuseum ning koreograafiline stuudio «Terpsikhore» on loonud kontaktid Slaavi Kultuuriseltsiga (kohtumised, iga-aastane osalemine "Slaavi pärja" üritustes). Stuudio « Terpsikhore» tegevuse raames on sõlmitud kontaktid mitmete välismaiste tantsuansamblitega (Venemaa – Moskva, Peterhof, Pihkva; Leedu – Kaunas, Läti – Ainaži).
On loodud sidemed Vene Draamateatriga. Me pole ainult vaatajad, vaid ka vahetud osalised mitmetes projektides. Meie õpetajad ja õpilased on korduvalt osalenud pressikonverentsidel, presentatsioonidel ja kavavälistel etendustel. Teatri näitlejad on sagedased külalised meie koolis. Kaks korda aastas külastavad lütseumi Peterburi filharmoonia artistid. Õpilased suure huviga külastavad lavastusi vene kirjanike teoste järgi.

2. Laste- ja noorteorganisatsioonid. Lasteloomingu maja
Kooli õpilasomavalitsus on vabariikliku õpilasomavalitsuste liidu "Avatud Vabariik" täieõiguslik liige, osaleb "Avatud Vabariigi" poolt korraldatavatel konverentsidel, seminaridel ja projektides.
Lütseumi õpilasomavalitsusel on tihedad sidemed teiste Lasnamäe koolide õpilasomavalitsustega (kogemuste vahetamine, ühised ringreisid mööda Eestit, koolilaste massiüritustes osalemine järgneva aruteluga). Kooli õpilasomavalitsus osaleb pidevalt üleriigilistel koolide õpilasomavalitsuste kokkutulekutel. Vastastikusel kokkuleppel Lasnamäe Avatud noortekeskusega viivad põhikooli õpilased läbi mängukavasid ja konsultatiivkohtumisi – vestlusi keskuse töötajatega vaba aja kasulikumalt ja huvitavamalt veetmise teemal. Kanutiaia noortemajaga on koolil ammused sõbrasuhted. Paljud vanemate klasside õpilased osalevad Laste Ärikoolis. Poisid osalevad modelleerimise klubi töös. Teostatud on pilootprojekt "Tütarlaste kool" käitumisnormide edendamiseks ja suhtlemiskogemuste avardamiseks.

3. Koolieelsed, spetsialiseeritud ning kõrgemad õppeasutused
Kooli juhtkond on huvitatud hea koolieelse ettevalmistusega laste lütseumi vastuvõtmisest, kes suudavad kiiresti kohaneda kooli siseeluga. Sel eesmärgil töötatakse koostöös "Mustakivi" ja "Kuristiku" lasteaedadega välja tööplaane, reguleeritakse õppetöö järjepidevuse küsimusi, kasvatusküsimusi, viiakse läbi ühisüritusi personalile, lastevanematele ja lastele.
Kooli juhtkond on huvitatud sellest, et kõik 9. ja 12. klassi lõpetajad leiaksid oma koha pärast kooli lõpetamist. Koolil on head sidemed Tallinna Tehnikakõrgkooli, Majanduse ja Juhtimise Instituudi, Mainori Kõrgkooliga jne. Nimetatud asutuste õppejõud viivad abiturientide ja nende vanematega läbi erialasuunitlusega selgitustööd. Selles aitavad ka meie enda lõpetajad, kes õpivad TTÜ, TÜ ja TLÜ erinevates teaduskondades. Selle töö tulemusena jätkavad meie lõpetajad edukalt oma edasisi õpinguid.
Lütseumi alaliseks koostööpartneriks õpetajate koolitamise alal on olnud Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli täiendõppekeskus. Metoodilise abi raames on loodud sidemed Venemaa hariduskeskuse LINK ning Junior Achievement keskusega.