PDF Trüki E-mail

Õpilaste vastuvõtu kord Lütseumi 10 – 12 klassidesse

10 – 12 klassidesse astumiseks on vaja:

1.Täita avaldus.

2. Tuua kooli sekretärile dokumendid:  tunnistus/ väljavõte õppeasutusest lahkumise kohta +passi koopia.

3. Läbida vestlus.

4.  Allkirjastada kokkulepe, kus оn märgitud õppetingimused, õppevorm, õppeaeg ja tase riikliku õppekava täitmiseks.

 

1.      Avaldus

Avalduse täidavad kõik soovijad elektrooniliselt  üldjuhul juunikuus. 

Avalduse 10. klassi astumiseks  saate täita  SIIN

Avalduse 11. – 12. klassidesse astumiseks saate täita SIIN  

 

2.      Dokumendid

Sekretär teeb koopia  esitatud tunnistusest ja tagastab selle. Dokumentide koopiad jäävad lütseumi õpilase kausta. Äärmisel juhul võib dokumente skaneerida  ja saata need sekretärile elektroonilise postiga.

 

3.      Vestlus

Vestlus on vajalik küsimuste täpsustamiseks, mis on seotud õppevormi ja õppetasemega ja üldjuhul toimub see enne õppeaasta algust või osapoolte  kokkuleppel.

Vestluse aeg täpsustatakse administratsiooniga pärast avalduse saamist, kuhu on märgitud avalduse esitaja telefon või elektronposti aadress.

 

4.      Kokkulepe 

Kokkulepe koostatakse vahetult enne õppetöö/õppeaasta algust üldjuhul septembrikuu kahe esimese nädala jooksul. Selles täpsustatakse õppe tingimused, õppevorm, õppeaeg  ja tase riikliku õppekava täitmiseks.

 

Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi vastuvõtu tingimused ja kord 

1.      Üldsätted

1.1.   Tallinna Linnamäe Vene Lütseum võtab vastu lapsi, kelle elukoht on vastavalt Rahvastikuregistri andmetele  Tallinna linn.

1.2.   Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ja Tallinna Linnavalituse 21.12.1011 määruse nr 132 (määruse muutmine 18.11.2016)  „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ alusel.

1.3.   Tallinna Linnamäe Vene Lütseum võtab vastu uusi õpilasi vabade kohtade olemasolul.

2.      Vastuvõtt 1. klassi

2.1.   Vastuvõtt esimesse klassi toimub Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2011 määruse nr 132 (määruse muutmine 18.11.2016)  „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord” alusel.

2.2.   Kooli võetakse vastu Tallinna Haridusameti poolt määratud lapsed, kes peale teate saamist, teavitavad kooli hiljemalt 10. juuniks õpilaskoha vastu võtmisest.

3.      Vastuvõtt mitteelukohajärgsesse 1. klassi

3.1.   Tallinna Linnamäe Vene Lütseum võtab mitteelukohajärgse kooli esimesse klassi vastu lapsi, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinna linn.

3.2.   Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi võetakse laps õpilaskandidaadiks praktiliste tööde ja vestluse tulemuste põhjal.

3.3.   Vestluse ja praktiliste tööde läbiviimiseks ja hindamiseks moodustab lütseumi direktor oma käskkirjaga vastuvõtukomisjoni.

3.4.   Vestlus ja praktilised tööd on ette valmistatud Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel.

3.4.1.     Vestlus ja praktilised tööd viiakse esimesse klassi kandideerivatele lastele läbi kahe 25-minutilise koolitunnina.

3.4.2.     Lapse vestlusi ja praktilisi töid hinnatakse punktisüsteemis (max 100 punkti).

3.5.     Vestluse ja praktiliste tööde sooritamise täpne informatsioon ja ajagraafik avalikustatakse lütseumi veebilehel jaanuari kolmandal nädalal.

3.6.     Registreerimine vestlusele ja praktilistele töödele toimub  ajavahemikul 20. jaanuarist – 3. veebruarini veebiankeedi kaudu.

3.7.     Vestlused ja praktilised tööd toimuvad ajavahemikul 6. veebruarist – 12. veebruarini.

3.8.     Vanemal on õigus viibida vestluse juures, saada informatsiooni ja selgitusi lapse tööde tulemuste kohta ja õigus tutvuda töödega.

3.9.     Laste praktilised tööd säilitatakse kuni uue õppeaasta alguseni.

3.10. Vestluste ja praktiliste tööde põhjal koostatakse tulemuste pingerida. Pingerea alusel ning sõltuvalt mitteelukohajärgse kooli klassi kohtade arvust võetakse laste vastuvõtmise/mittevastuvõtmise otsus. Otsusest teavitatakse lapsevanemaid e-posti aadressil või paberkandjal hiljemalt 23. veebruariks.

3.11. Kui vanem on saanud teate lapse kooli nimekirja vastuvõtmise kohta, esitab ta koolile avalduse lapse õppimaastumise kohta hiljemalt 27. veebruariks.

3.12. Kooli vastuvõtmiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1.      Avaldus

2.      Lapse sünnitunnistuse või passi või ID-kaardi ärakiri

3.      Seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ärakiri

4.      Tervisekaart

5.      Lasteaia vaatluskaart

3.13. Kool edastab õpilaskandidaatide nimekirja elektrooniliselt Tallinna Haridusametile hiljemalt 27. veebruariks.

3.14. Kui vanem soovib kooli vahetada pärast dokumentide esitamist, teatab ta oma soovist koolile. Pärast vanemalt saadud taotlust, arvab kool lapse õpilaskandidaatide nimekirjast välja.

3.15. Vabanenud kohale kutsub lütseum last, kes sooritas vestluse ja praktilise töö ning järgnes pingereas (vt p. 2.9.) õpilaskandidaatide nimekirjast välja arvatud lapsele.

4.      Vastuvõtt 10. klassi

4.1.   Kõikidel Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi põhikooli lõpetanud õpilastel on õigus kandideerida Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi gümnaasiumisse.

4.2.   Õpilased, kes soovivad kümnendasse klassi astuda, esitavad kirjalikku taotlust alates 2. aprillist kuni 18. juunini lütseumi kantseleisse.

4.3.   Üheksandate klasside õpilastel, s.h. teiste koolide õpilastel, on võimalus saada täpsemat infot vastuvõtu tingimuste ja õppimise kohta (õppesuuna ja lisaainete valik, hindamissüsteem jne):

4.3.1.     õppealajuhatajalt dokumentide vastuvõtmise perioodil;

4.3.2.     avatud uste päeval (iga aasta aprillikuu lõpul).

4.4.   Õppenõukogu otsusel võetakse õpilasi vastu kümnendasse klassi põhikooli lõputunnistuste hinnete  alusel (keskmine punkt).

4.4.1.     Kui õpilastel on võrdne keskmine punkt, võetakse eelkõige vastu õpilast, kellel on kõrgemad hinded põhiainetes (emakeel, eesti keel, inglise keel, matemaatika) ning erilised saavutused valitud õppesuunas (võidud olümpiaadidel ja konkurssidel).

4.5.   Erijuhtudel (madal hinne ühes aines, kuid hea keskmise punkti korral; madal hinne käitumise eest) võib lütseumi juhtkond korraldada:

4.5.1.     vestlust (raskused põhikoolis õppimisel ja nende põhjused, õpilase eesmärgid gümnaasiumiastmes, edasise erialasuuna valik);

4.5.2.      praktiline töö aines, mis tekitas küsimusi komisjoni liikmetel. 

4.6.   Kui kirjalikke taotlusi on laekunud enam, kui on 10. klassis õppekohti, on koolil õigus koostada hiljemalt 25. juuniks kirjaliku taotluse esitanud õpilaste pingerida. Vastuvõtu otsuse aluseks oleva lõpliku pingerea koostamisel võetakse arvesse nii põhikooli lõpetamise tulemusi kui ka koolis sooritatud katsete/vestluste tulemusi.

4.7.   Otsus vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks kirjalikult (e-kirjaga või paberkandjal) hiljemalt 26. juuniks.

4.8.   Kui õpilane on saanud teate kooli nimekirja vastuvõtmise kohta, esitab ta koolile nõutud dokumendid (isikut tõendava dokumendi koopia, tervisekaardi koopia, põhihariduse omandamist tõendava dokumendi koopia) hiljemalt 29. juuniks.

5.      Vastuvõtt 2.-9. ja 11.-12. klassi

5.1.   Uusi õpilasi võetakse 2.-9. ja 11.-12. klassi vastu pärast vestlust lütseumi direktoriga lastevanemate kirjaliku taotluse ning jooksva perioodi õpitulemuste alusel.

5.2.   Vajaduse korral viiakse läbi praktilisi töid õppeainetes.

 

5.3.   Kui vanem on saanud teate lapse kooli nimekirja vastuvõtmise kohta, esitab ta koolile nõutud dokumendid (isikut tõendava dokumendi koopia, tervisekaardi koopia, väljavõte õpilasraamatust).