Õppekava tunnijaotus 2009/2010. õppeaasta
Aine
Klass RÕK 1 2 3 RÕK 4 5 6 RÕK 7 8 9 RÕK 10a 10b 11a 11b 12a
Emakeel 19 5 7 7+1* 15 5+1* 5 5 12 4 4+1* 4+1* 12 4 4 4 4 4+1*
Eesti keel 6 2 2 2 12 3 4 5 12 4 4 4 9 3 3 3+2* 3+2* 3+2*
Eesti kirjandus 0                       3 1*** 1***     -
Loodusõpetus 3 1 1 1 7 2 2 3` 2 2 - - - - - - - -
Inimeseõpetus 3 1 1 1 2   1` 1` 1 1`   - 1 1 1 - - -
Kodanikuõpetus         1 1     2     2** 2 - - - - 2***
Matemaatika 10 3 3 4+1* 13 4 5 4+1* 13 4 5 4+1* 9 3+1* 3+1* 3+1/2* 3+1/2* 3+3*
Muusika 6 2 2` 2` 4 2` 1` 1` 3 1` 1** 1** 3 2 2 1 1  
Kehaline kasvatus 8 3 3` 2` 8 3` 3 2 6 2** 2** 2** 6 2*** 2*** 1*** 1***  
B- võõrkeel   - 1* 1* 3 1* 3* 3 9 3 3 3 6 2+1* 2+1* 2+3* 2+3* 2+3*
Kunst 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 1 1  
Tööõpetus 6 2 2 2 5 1` 2` 2` 5 2` 2` 1 - - - - - -
Ajalugu   - - - 3 - 1 2 6 2` 2` 2` 7 3 3 2 2 2
Geograafia   - - -   - - - 5 2` 1` 2` 3 1+1* 1+1* 2 2 -
Bioloogia                 5 2 1 2 4 2 2 2 2 -
Keemia                 4   2 2 4 2 2 2 2 -
Füüsika                 4   2 2 6 2 2 2 2 2
Kokku:   20 23 25   24 28 30   30 31 34            
Valikaine                                    
Arvutiõpetus           1*         1*`     2* 2* 1*/0 1*/0 1*/0
Saksa/prantsuse keel                           - 2*   2* 2*/0
Majandus, juhtimine                           4* - 4* - 4*/0
Kokku:   20 23 25   25 28 30   30 32 34   38 37 36-39 34-37 28-36
Märksõna:
RÕK - kohustuslik nädalatundide arv antud kooliastmel
4+1*   RÕK -le on lisatud valikaine 1 tund süvaõppeks
3*       on lisatud 3 tundi valikainetest
2**      kakskeelne õpe
1***    eestikeelne aineõppe
2`       eestikeelse ainete terminoloogia kasutamine