Lisa 2

Lütseumi sisehindamissüsteem

Sissejuhatus

Tegevuse tulemuste hindamismetoodika süsteemi vajadus  on kasvanud seoses lütseumi suure vastutusega ja suuremate iseseisvate otsuste vastuvõtmistega.

Lütseumis on välja töötatud ja rakendatud sisehindamissüsteem, mis haarab sisekontrolli ja kõikide valdkondade enesehinnangut.

Süsteem haarab tegevusvaldkonnad, nende ülevaate korda, analüüsisüsteemi ja otsuste vastuvõtmist.

Kontrollimise kord

Tegevuse valdkonnad

Põhivaldkondade tegevuste kontrollimise kord

Perioodilisus,

kontrollimise tähtajad

Vaatluse meetodid ja vormid

Tulemuste esitamise vorm

Tulemuste arutelu

Otsuste vastuvõtmine

1

Õpiedukus,

 õpetuse kvaliteet

Iga veerandi/kursuse,aasta lõpus

Monitooringu hindamise süsteem

Õppeainete ja klasside põhjal statistiline aruanne

Metoodiline nõukogu

Õppenõukogu

2

Õppeprotsess

Õppekava  täitmine

Pidevalt

Tähtajad on määratud üldplaanis

Tundide külastamine

tagasiside vanematelt ja õpilastelt, vestlused õpetajatega

Dokumentatsiooni kontroll

Puudumistõend

Vestluste fikseerimine

Õpilaste ankeedid

Kontrollimistõend

Õpetaja aruanne

Individuaalvestlus

Administratsiooni nõukogu

Metoodiline nõukogu

Administratsiooni ja metoodiliste nõukogude koosistung

3

Õppetundidest osavõtt

Igapäevaselt

Iga veerandi/ kursuse, aasta lõpus

Puudumise märkimine klassipäevikus ja üldise kohustuse päevikus

Õpilaste  tundidest puudumiste fikseerimine

 Aruanne tundidest puudumiste kohta

Individuaalvestlus

Administratsiooni nõukogu

Õppenõukogu

4

Klassiväline tegevus

Ürituse lõpus

Iga veerandi/ kursuse, aasta lõpus

Vaatlus

Tagasiside osavõtjatelt

Dokumentatsiooni kontroll

Osalemise kokkuvõte

Ankeedi täitmine

Klassi aruanne

Tõendid kontrollimise kohta

Administatsiooni nõukogu

Klassijuhatajate seminar

Õppenõukogu

5

Lõpetajate tegevus

Aasta lõpus

Tagasiside lõpetajatelt

Info kõrgkoolide kohta

Tõend edasiõppimise või muu  tegevuse kohta

Õppenõukogu

Lastevanemate koosolek

6

Personali areng

Aasta lõpus

Vestlused

Ankeedi täitmine

Õpetaja eneseanalüüs

Administratsiooni ja metoodiliste nõukogude koosistung

7

Ressursside kasutamine

Iga kuu

Aasta lõpus

Raha väljamineku jälgimine

Finantsaruanne

Eelarve aruanne

Hoolekogu

Õppenõukogu

8

Lütseumi töö üldplaan

Igal nädalal

Iga veerandi, aasta lõpus

Plaani täitmise jälgimine haldusnõukogus

Arutamine m/ü-s

Administratsiooni liikmete aruanne

+/- fikseerimine plaanis

Met.nõukogude SWOT-analüüs

Administratsiooni nõukogu

Õppenõukogu

9

Arengukava

Aasta lõpus

Arutelu pedagoogilises kollektiivis

Õppenõukogu otsus

Õppenõukogu

Hoolekogu

Antud süsteem tagab pidevat tagasisidet, mis on seotud eesmärkide saavutamisega ja lütseumi tegevuse tulemustega.